Scroll to top

Terms & Conditions

 

Generelle Betingelser:

1 Produkter

1.1 Leverandøren (herefter InvA) udvikler og distribuerer konsulentværktøjer.

1.2 InvA stiller følgende produkter og services til rådighed for samarbejdspartneren/kunden (herefter SP):

– adgang til EDB programmer, således at SP selv kan administrere rapporter, profiler o.lign.

-manualer, både vedr. anvendelse af programmer og EDB i det omfang InvA’s produktsortimentet tillader.

-uddannelse, træning og certificering i anvendelsen af tilgængelige værktøjer.

-markedsføringsmateriale i det omfang InvA tilbyder eller har til disposition.

2 Ejendoms-/Ophavsret

2.1 Produkter, produktudvidelser, tilføjelser til eksisterende produkter samt manualer, software såvel som webbaserede produkter indeholder ophavsretslig information, og er derfor indbefattet af gældende lovgivning vedrørende Copyright, Trademark og/eller anden intellektuel ophavsretslig lovgivning. Samtlige InvA produktkategorier skal derfor betragtes som InvA’s ejendom.

2.2 SP må ikke omdanne, kopiere eller omforme hele, såvel som dele af InvA’s produkter eller services med mindre særlig tilladelse er givet hertil.

2.3 SP må ikke fjerne eller på nogen måde ændre anden ejendoms-/ophavsretslig meddelelse på InvA produkter eller services uden særlig samtykke fra InvA.

2.4 Kundens/SP’s rettigheder i henhold til Generelle Betingelser/Samarbejdsaftale kan hverken overføres eller tildeles andre. Kun med InvA’s godkendelse kan Samarbejdsaftale overføres til tredjepart.

3 Design

3.1 SP er forpligtet til at efterleve de af InvA skitserede designmæssige retningslinjer i relation til produktidentitet – herunder logo, Copyright og/el. Trademark meddelelser på samtlige produkter.

3.2 SP er berettiget til, iht. Pkt. 3.1, at påføre eget firma- og/el projektlogo på udvalgte InvA produkter.

3.3. InvA er berettiget til at kontrollere SP’s overholdelse af pkt. 3.1/3.2 (se også pkt. 2.3).

4 Brugsret

4.1 ved samhandel med InvA er man berettiget til at anvende de aftalte produkter, inden for den ramme som det pågældende produkt samt InvA tillader.

4.2 Ved brug af InvA’s produkter og services, underlægger man sig automatisk InvA’s Generelle Betingelser, og er herfor forpligtet til at efterleve disse.

5 Forlængelse

5.1 InvA Generelle Betingelser kan ikke forhandles, men SP har mulighed for at opnå særlige betingelser i forbindelse med indgåelse af InvA samarbejdsaftale.

5.2 Ovennævnte samarbejdsaftale er gyldig i tolv (12) måneder fra indgåelse, og forlænges automatisk med seks (6) måneders varighed såfremt aftalen ikke opsiges af parterne.

5.3 InvA Generelle Betingelser kan ikke opsiges eller udløbe.

6 Betaling og Levering

6.1 Samtlige produkter, ydelser og services leveres og faktureres af InvA. Betaling skal finde sted iht. den oplyste betalingsdokumentation.

6.2 Alle priser oplyst af InvA er ex. moms – normal betalingsfrist er ti (10) dage fra udstedelsesdatoen.

6.3 InvA har ret til at justere priser på produkter og ydelser – priser oplyst i tilbud er gyldige i tre måneder fra udstedelsesdatoen, med mindre andet er oplyst.

6.4 Betalingen for de ydelser, som InvA udfører, angives i prisliste, som fremsendes til SP. Den prisliste, som var i kraft da tilbuddet blev fremsat over for SP, skal være gældende. Ydelser, der ikke er med i førnævnte prisliste, er underlagt særskilte aftaler mellem InvA og SP.

6.5 Hvis betalingen udebliver eller udsættes, påløber der 8% i renter over grundrenten for den Europæiske Centralbank, og der kræves ligeledes opkrævningsomkostninger. Hvis parterne aftaler ratevis betaling, og en rateindbetaling ikke betales 30 dage efter den er forfalden, vil hele den resterende sum straks forfalde til betaling.

6.6 Ved for sen indbetaling opkræves rykkergebyr, efter tredje rykker kan sagen blive sendt til inddrivelse gennem inkassofirma. Omkostninger forbundet med inddrivelse af skyldigt beløb vil påfalde SP.

6.7 InvA forbeholder sig retten til uden varsel at lukke for konti, services og/el. øvrige ydelser ved SP’s manglende betaling eller væsentlige misligholdelse af nærværende Generelle Betingelser.

6.8 InvA har ret til ved levering at anvende stedfortræder.

7 Opsigelse

7.1 SP er berettiget til, med tre (3) måneders varsel, skriftligt at opsige samarbejdsaftale med InvA med mindre andet er beskrevet i samarbejdsaftalen.

7.2 InvA er berettiget til uden varsel, og uden krav om begrundelse, at opsige enhver samarbejdsaftale indgået under InvA’s Generelle Betingelser.

7.3 InvA forbeholder sig ret til ikke at udføre ordrer, som SP har afgivet, eller at tilbagetrække produkter, der allerede er frigivet, såfremt de overtræder juridiske bestemmelser, officielle direktiver, tredjeparters rettigheder eller god moral (“Ulovligt indhold”). Det samme gælder, hvis link, der indgår i SP’s produkter, fører direkte eller indirekte videre til sider med ulovligt indhold. Dette har umiddelbart ingen indflydelse på SP’s betalingspligt. InvA’s eneste forpligtelse skal være at fjerne indhold, der overtræder lovens bestemmelser og/eller ifølge SP’s anmodning. SP påtager sig ved første påkrav at holde InvA skadesløs og fri for tab, påførte regninger eller juridiske omkostninger, som skyldes ulovligt indhold eller lovovertrædelse.

8 InvA’s ansvar

8.1 InvA vil behandle alle informationer, der leveres i henhold til nærværende Generelle Betingelser/forhandleraftale, som fortrolige. Denne forpligtelse fortsætter også for InvA, efter kontrakten er udløbet.

8.2 I det øjeblik et tilbud fra InvA accepteres, indvilliger begge parter i gensidigt at overholde gældende lovgivning vedrørende personoplysninger og databeskyttelse.

8.3 InvA skal gøre sit yderste for at opdatere og rette produkter beskrevet i den relevante dokumentation. Såfremt produkterne involverer design af software, vil InvA gøre sit yderste for at designe fejlfri software. SP anerkender, at det ud fra de nuværende tekniske standarder ikke altid er muligt eller økonomisk rimeligt at udarbejde et program, der er fuldstændig fejlfrit.

8.4 InvA er berettiget, men ikke forpligtet til at kontakte enhver akkrediteret bruger af InvA værktøjer omkring produktopdateringer, tilføjelser, nyheder o.lign. uden forudgående godkendelse.

8.5 InvA har intet ansvar for, hvorledes tredjepart, som SP har indgået kontrakt med for at indfri forpligtelser, udfører deres opgaver.

8.6 InvA kan ikke holdes ansvarlig for, at besvarelser fra deltagere er korrekte og sandfærdige. InvA kan til gengæld garantere og på opfordring dokumentere validiteten af den anvendte normgruppe samt dokumentation på produkterne.

8.7 Hvis det er InvA, der forsinker, og hvis SP kan dokumentere, at det har forårsaget tab, er SP berettiget til at modtage et prisnedslag for hver hele uge (7 dage) af forsinkelsen med et beløb, der er 0,5% af totalprisen, op til max. 5% af den totalpris, der er betalt for de berørte produkter.

8.7,1 InvA’s kontraktlige ansvar er begrænset i henhold til gældende lovgivning og for direkte tab med op til beløbene nævnt under pkt 8.7 (Dette gælder ikke såfremt tabet skyldes forsætlighed, grov uagtsomhed eller personskader, indtægtstab, privatlivs krænkelse, driftsforstyrrelse eller tab af virksomhedsdata.)

8.7,2 Skyldes tabet andre forhold er InvA’s ansvar begrænset til max. 5 % af den totale kontrakt pris.

8.8 InvA kan ikke drages til ansvar for investeringer, som SP har foretaget i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale.

8.9 SP skal fremsætte alle krav om kompensation, inden der er gået 1 (ét) år fra den dato, hvor SP bemærkede eller burde have bemærket fejl/mangel.

8.10 InvA er forpligtet, iht. den europæiske datalovgivning, til at opbevare og håndtere data efter disse regler.

8.11 InvA oppebærer intet ansvar for øvrigt modtaget data, tekster, lagringsmedier o.lign. og er i særdeleshed ikke forpligtet til at opbevare eller returnere disse til SP.

9 SP’s ansvar

9.1 SP er forpligtet til at informere enhver medarbejder, partner, klient, bruger eller slutkunde om InvA’s ejendoms-/ophavsretslige bestemmelser, og bedes inden for rimeligt omfang sørge for at disse regler overholdes af medarbejderen/partneren/klienten/brugeren/slutkunden.

9.2 SP er forpligtet til at overholde samtlige bestemmelser beskrevet i InvA Generelle Betingelser, samt evt. indgået samarbejdsaftale.

9.3 SP er forpligtet til, inden for rimelighedens grænser, at opretholde et højt fagligt niveau i sin anvendelse af InvA produkter og ydelser.

9.4 SP er forpligtet til, inden for rimelighedens grænser, at administrere brugen af InvA’s produkter og services med omhu. Enhver tvist som måtte opstå ml. slutkunde og SP som følge af fejlagtig brug af produkter, påhviler SP. InvA fralægger sig et hvert ansvar som følge af SP’s fejlagtige eller mangelfulde brug af InvA’s produkter.

9.5 SP garanterer, at hele indholdet eller dele af det, som SP offentliggør omkring InvA eller InvA’s produkter/services/ydelser på Internettet eller har overladt InvA til offentliggørelse, ikke er behæftet eller konflikter med rettigheder, der tilhører en tredjepart. SP skal ved første påkrav holde InvA skadesløs og fri for tab mod enhver skade som InvA udsættes for, der skyldes, at SP har overtrådt denne bestemmelse.

9.6 Det påhviler SP at sørge for, at indholdet, der publiceres, overholder gældende bestemmelser.

9.7 InvA giver SP adgang til systemer i den udstrækning, der angår beskrevne behov. SP må ikke tillade tredjepart adgang til InvA systemer eller videresende Login og Password uden forudgående accept fra InvA.

9.8 Det er SP’s ansvar at behandle enhver form for ID, adgangskode eller brugernavn eller anden sikkerhedsanordning, som følger med brugen af tjenester/produkter, med den rette forsigtighed og omhu samt at foretage alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at de opbevares fortroligt, sikkert, anvendes korrekt og ikke oplyses til personer uden bemyndigelse. SP vil blive holdt ansvarlig for enhver brug af vedkommendes adgangskode eller brugernavn af tredjeparter, medmindre SP kan bevise, at han/hun ikke har muliggjort tredjepersons adgang til en sådan adgangskode eller brugernavn, og at enhver sådan opnået adgang ligger uden for det område, SP har nogen indflydelse på. SP skal straks informere InvA, hvis det er sandsynligt eller blevet erfaret, at en person uden bemyndigelse gør brug af SP’s adgangskode eller brugernavn, eller hvis disse data bliver eller sandsynligvis vil blive anvendt på en måde, der ikke på forhånd er godkendt af InvA.

9.9 SP har ansvaret for at konfigurere og tilrettelægge sin IT infrastruktur i overensstemmelse med, hvad der er gængs og moderne, så den hverken bliver mål for eller kilde til forstyrrelser, der kan påvirke den internettjeneste som InvA baserer dele af sine leverancer på, eller forårsage problemer og fejl på netværk generelt.

10 Forsikring

10.1 Parterne har ret til at forsikre produkter/service/ydelser i det omfang det findes nødvendigt. Forsikringsspørgsmål vedr. datatab, EDB nedbrud o.lign. rettes mod SP’s eget forsikringsselskab og kan på ingen måde dækkes af InvA forsikring. InvA kan ikke holdes ansvarlig for fejl/nedbrud/datatab som følge af brugen af InvA produkter.

11 Oplysningspligt

11.1 SP bedes i supportspørgsmål om at oplyse Softwareversion, Produkt samt systemets fejlmeddelelse til InvA. InvA kan uden disse oplysninger ikke garantere en løsning af fejlen, hvorfor disse oplysninger endvidere bedes fremsendt skriftligt elektronisk til info@innovassessment.dk.

12 Sikkerhedsstillelse

12.1 Parterne er ikke forpligtet til at stille sikkerhed for forretningsmæssige forpligtelser.

12.2 InvA forholder sig retten til at inddrage/fastfryse eventuelle klik/marketingmateriale/support ved SP’s manglende betaling af restance.

12.3 I særlige tilfælde er InvA berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse fra SP. For eksempel hvor denne er i restance og beder om yderligere klik/marketingmateriale/support og at InvA finder sikkerhedsstillelse relevant/nødvendigt.

13 Misligholdelse

13.1 C InvA kan uden varsel hæve samarbejdsaftaler og forpligtelser, samt kræve erstatning for tab, herunder udgifter som InvA måtte have afholdt, såfremt SP væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Samarbejdsaftalen eller InvA Generelle Betingelser, herunder at:

13.1,1 SP undlader at betale forfaldne fakturaer/øvrige skyldige beløb senest ti (10) dage efter forfaldstid.

13.1,2 SP går konkurs, og boet ikke inden ti (10) dage efter at have modtaget opfordring, stiller fornøden sikkerhed for betalingens opfyldelse.

13.1,3 SP standser sine betalinger og ikke inden ti (10) dage efter at have modtaget opfordring hertil stiller fornøden sikkerhed for betalingens opfyldelse.

13.1,4 SP misligholder anden betalingsaftale med InvA.

14 Overdragelse

14.1 SP er på ingen måde berettiget til at overdrage eller på anden måde disponere over produkter, certificeringsbeviser, eller øvrigt materiale uden forudgående accept fra InvA.

15 Force Majeure

15.1 Såfremt uforudsigelige hændelser eller begivenheder, har væsentlig indflydelse på den økonomiske situation, eller i tilfælde af force majeure (begge hændelser omtales som “Force Majeure”) vil forhandleraftale/Generelle Betingelser blive tilpasset på det grundlag og i god tro (f.eks.forlænges leveringsperioden med varigheden af Force Majeure) eller kontrakten ophæves af InvA med øjeblikkelig virkning. Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til: krig, brand, terrorist angreb, serversammenbrud, som InvA ikke har noget herredømme over, eller er forårsaget af utilstrækkelige telekommunikationsnetværker eller SP’s defekte software eller hardware, afbrydelser af telekommunikationsnetværker etc.

16 Værneting

16.1 Søgsmål vedr. krav, der støttes på de Generelle Betingelser, kan kun anlægges for retskreds hvor Leverandøren (InvA) har sit hovedforretningssted.

16.2 Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

17 Kundedata

17.1 InvA har ret til at bruge kundedata til analyser, undersøgelser af tendenser m.v., men evt. offentliggørelse af resultater vil ske anonymt.

17.2 InvA er underlagt den Europæiske Datalovgivning, se også pkt. 8.10

18 Immaterielle rettigheder

18.1 Med denne kontrakt overføres ingen form for (immateriel) ejendomsret, licens eller brugsret fra InvA til SP. Alle InvA’s rettigheder (inklusive men ikke begrænset til copyright, varemærkerettigheder, enkeltstående/unikke databaserettigheder, logoer, titler såvel som andre kommercielle rettigheder) forbliver InvA’s (immaterielle) ejendom uden begrænsning.